ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ က တိုက္ပြဲ အတြင္း ကေလးငယ္ မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ အား အတည္ျပဳ

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ ၌ အစည္းအေဝး က်င္းပ ေနသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) International Organizations

ကုလသမဂၢ ၊ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ က ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ ၌ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားစဥ္ အတြင္း ကေလးသူငယ္ စစ္သားမ်ား စုေဆာင္ျခင္း ၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ေဘးဒုကၡျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ အဓၶမ ျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း စသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ေဝဖန္ ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္မ်ား အား တိုက္ပြဲ အတြင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ကို အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ အရ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံ မ်ား အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း ၊ လူသားဆန္႕က်င္ေရး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း စသည့္ သူမ်ား ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရး ယူရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ သေဘာတူညီခ်က္ အရ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားစဥ္ ႏွင့္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ကေလးငယ္မ်ား ပညာေရး ႏွင့္ ေဆးဝါးကုသခံယူႏုိင္မႈ စသည့္ အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရး ကို အထူးအေလးထား သတ္မွတ္ထားၿပီး တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြား သည့္ ႏွစ္ဖက္ အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ရရွိေရး အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

လတ္တေလာ ရက္ပိုင္း အတြင္း ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ဆိုင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား ၌ ကေလးငယ္ မ်ား၏ အခြင့္အေရး ဆံုး႐ႈံးမႈ ၂၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ၁၅,၅၀၀ ခန္႕ထက္ မ်ားစြာ တိုးျမင့္လာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)