24
Wed, Jul
542 New Articles

အေမရိကန္အေနျဖင့္ စိတ္အလုိမက်လွ်င္ ႏုတ္ထြက္မည္ဆုိတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္

ကမၻာ့စာပုိ႔လုပ္ငန္း သမဂၢ (UPU) အေဆာက္အအုံအား ေတြ႔ရစဥ္(ဓါတ္ပုံ-အင္တာနက္) North America

၀ါရွင္တန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ကမၻာ့စာပုိ႔လုပ္ငန္း သမဂၢ (UPU)မွ  ႏုတ္ထြက္ေတာ့မည္ဟု အေမရိကန္ အိမ္ျဖဴေတာ္က ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေ၀ဖန္သုံးသပ္မႈအမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အေမရိကန္သည္ ႏုိင္ငံတကာဘက္ေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ က႑မ်ားတြင္  ဖိအားေပး ျခင္း၊ထစ္ခနဲ႔ဆုိလွ်င္ သီးျခားခြဲထြက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆုိျခင္းမ်ားက အမွန္ပင္ မသင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္လာၾကသည္။

လက္ရွိ ကမၻာ့စာပုိ႔လုပ္ငန္း သမဂၢ (UPU)၏ Terminal fees သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက တရားမွ်တမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ နစ္နာသည္ဟု  အေမရိကန္ကဆုိသည္။ Terminal fees ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမဂၢအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈသည္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ေက်နပ္ရေလာက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ မရရွိပါက  အေမရိကန္အေနျဖင့္ ၄င္းသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျခိမ္းေျခာက္ထားသည့္အျပင္ ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ကမည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံတကာ အျမန္အေခ်ာပုိ႔ပစၥည္း မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းေပးေခ်ႏႈန္းထားကုိ မိမိ၏စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။  

သမုိင္းႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ကမၻာ့စာပုိ႔လုပ္ငန္း သမဂၢ(UPU)သည္ ႏုိင္ငံတကာစာပုိ႔လုပ္ငန္း မ်ားအၾကား  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေစရန္၊ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ရာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စာပုိ႔လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ တြန္းအားေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ ယခင္သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အေမရိကန္သည္ ယင္းက႑တြင္ ဦးေဆာင္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သလုိ အက်ိဳးျမတ္ခံစားရသူလည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ ကုန္သြယ္ေရး ေခတ္အခါ ေျပာင္းလဲလာေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြားပုံစံအေျပာင္းအလဲရွိလာသည္မွာ လည္း ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ျခင္းမွာ မမွားေသာ္လည္း အျခား ဘက္ေပါင္းစုံ၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ ဂရုျပဳကာ အတူအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ ရွာေဖြျခင္းက သာ တရားမွ်တမွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ေပသည္။ 

ေခတ္အခါအဆက္မျပတ္တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္အခါ ႏုိင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ လည္း ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ရန္လုိအပ္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ အားလုံး အတူ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း တုိင္ပင္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္သတ္ ျပင္ခ်င္သလုိ ျပင္မည္ ဆုိတာမ်ိဳးက မျဖစ္ သင့္သလုိ ႏုိင္ငံၾကီးဟူ၍ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးက သာ၍ ပင္ မျဖစ္သင့္ေပ။ အင္တာနက္ကြန္ရက္ေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေစရန္ တစ္ကမၻာလုံး၏ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက အထူးလုိအပ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ လြယ္ကူျမန္ဆန္ထိေရာက္ သည့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးျဖစ္မည္ျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတကာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳအားလုံး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တယူသန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစသလုိ ေရရွည္အားျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ နစ္နာဆုံးရႈံးေစႏုိင္သည္။ 

အက်ိဳးအျမတ္ရွိခိ်န္တြင္ အားေပးေထာက္ခံၿပီး နစ္နာခ်ိန္တြင္ ႏုတ္ထြက္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႏုတ္ထြက္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားသည္  အေမရိကန္အစုိးရ၏ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ အဓိက နည္းလမ္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေလးမထားဘဲ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ ဆက္တုိက္ဆုိသကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္က ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အရိပ္မည္းက်ေစသလုိ ဘက္ေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ စနစ္ကုိ ေရရွည္ ထိခုိက္နစ္နာေစၿပီး အႏုတ္လကၡဏာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အေမရိကန္ႏုတ္ထြက္မႈ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ားက ၄င္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈမ်ားကလည္း က်ဆင္းလာပါသည္။ ကမၻာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံႀကီးတစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ သည္ ႏုိင္ငံတကာဘက္ေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္စနစ္အား ထိန္းသိမ္းမည့္တာ၀န္ကုိ ပုိ၍ အေလးအနက္ထား ကာ အရာရာကုိအေသအခ်ာစဥ္စားလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။  (Xinhua)