၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကုန္က်စရိတ္ သမုိင္းစံခ်ိန္တင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္က်င္းပသည့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးေနသူတစ္ဦးအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) North America

ဝါရွင္တန္ ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အထက္လႊတ္ေတာ္(ဆီးနိတ္) ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာမ်ားအတြက္တုိ ့တြင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံၾကမည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၅  ဘီလီယံ အထိတုိးျမင့္လာသကဲ့သုိ ့ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေမရိကန္သမုိင္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆံုး ကြန္ဂရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္မႈစင္တာ၏ ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္အရ သိရသည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း အသံုးစရိတ္ေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅.၂ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ၊ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲသမုိင္းတြင္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည့္အဖြဲ ့က ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္တြင္ ဆုိသည္။ အဆုိပါကုန္က်စရိတ္သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၁ ဘီလီယံကုိ ေက်ာ္ျဖတ္၍ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၂ ဘီလီယံသည္ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၊ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္ PACs အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကဲ့သုိ ့အထူး PACs ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မၾကည့္ေသာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ အသံုးစရိတ္ကုန္က်ေငြမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ေရဒီယို အသံုးျပဳခ စရိတ္မွာ ခန္ ့မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၂၇ ဘီလီယံအထိ ရွိေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာပုိင္းဆုိင္ရာ သံုးသပ္သူမ်ား အဆုိအရ သိရသည္။ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာပုိင္းအတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၉ဝဝ ထိရွိေၾကာင္း Kantar မီဒီယာ/CMAG ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္အထိ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၂၃.၃ သန္းရွိခဲ့ရာ ရီဘတ္ဗလီကန္ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ ၆၁၂.၄ သန္းထက္ မ်ားစြာ သာလြန္ေနသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဒီမုိကရက္တစ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ရံပံုေငြ ၅၃၉.၉ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ရီဘတ္ဗလီကန္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဘက္မွ ၃၉၅.၈ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ဖက္ပါတီအသီးသီး၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲဆြယ္ရံပံုေငြကြာဟမႈသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ အေပၚ ေထာက္ခံမႈ အင္အားေတာင့္တင္းခုိင္မာေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းျပေနသည္ဟုဆုိသည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီသည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြန္ဂရက္၌ ရီဘတ္ဗလီကန္ထံမွ အနည္းဆံုး အမတ္ေနရာ ၂၃ ခုကုိ လက္ေျပာင္းလႊဲယူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ရီဘတ္ဗလီကန္က အမတ္ေနရာ ၂၃၅ ေနရာ ၊ ဒီမုိကရက္တစ္က အမတ္ေနရာ ၁၉၃ ေနရာ ႏွင့္ ေနရာလြတ္ ၇ ေနရာ ရွိေနသည္။

Center for Responsive Politics ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္မႈစင္တာသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ၄င္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ ့ေပၚလစီတုိ ့တြင္ ေငြေၾကးအသံုးျပဳမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည့္ ဘက္မလုိက္ေသာ လြတ္လပ္ၿပီး ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားမၾကည့္သည့္ သုေတသနအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။(Xinhua)