23
Fri, Aug
523 New Articles

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPC) ၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑သည္ တရုတ္ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ႏွင့္အတူ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ၏ ပံုရိပ္ကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အား မတ္ ၁၁ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၌ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ဝိေသသလကၡဏာမ်ား ႏွင့္အတူ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအေပၚ တရုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ အေတြးအျမင္အား ထည့္သြင္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို မတ္ ၁၁ရက္ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွ်တၿပီး သာတူညီမွ် ဆက္ဆံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏို္င္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးက မတ္လ ၁၀ ရက္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ ပါဝင္လာသည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး က်ံဳးစန္းက မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံဦးေဆာင္က်င္းပျပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတူပါ၀င္ၾကသည့္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္း၏တပင္တုိင္ကုန္စည္ျပပြဲ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံအသီးသီးပါ၀င္ၾကသည့္ ကုန္စည္ျပပြဲၾကီးျဖစ္ေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးက်ဳံးစန္းက မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏို္င္ငံသည္ အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲျဖစ္ပြားရန္ မလိုလားသလို စစ္ပြဲအသစ္လည္း စတင္ေစမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ႏို္င္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကိုမူ ကာကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏို္င္ငံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး က မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Zhou Xiaochuan က မတ္လ ၉ ရက္ကက်င္းပသည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး တြင္ ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာတိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ေပက်င္း ၊ မတ္လ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က်ံဳးေရွာင္ခၽြမ္း (Zhou Xiaochuan) က မတ္လ ၉ ရက္ေန႕ ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ NPC ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေစ်းကြက္တြင္ ျပည္ပ အား တံခါးဖြင့္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏွစ္မ်ားစြာ ျပင္ဆင္မႈ မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရၿပီး အနာဂတ္ တြင္ တံခါးဖြင့္မႈ အတိုင္းအတာ ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ်ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အရင္းအႏွီးပမာဏအေပၚ ႀကီးမားစြာမွီခိုရမႈကိုေလွ်ာ့ခ်သြား   ႏိုင္ဖြယ္ရွိ္ေၾကာင္း  တရုတ္ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Zhou Xiaochuan က ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး တြင္ ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌     မတ္လ ၉ ရက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ရန္၊ စီးပြားေရးတိုးတက္လာမႈအား ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) အစည္းအေဝးတြင္ မတ္ ၆ရက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။