ဂါဇာေဒသ ၌ ဇြန္လ တြင္ အစားအစာျပတ္လပ္မႈ ႏွင္႔ ႀကံဳေတြ႔ရနုိင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ကေျပာၾကား

ပါလက္စတုိင္းဒုကၡသည္မိသားစုတစ္ခု ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ နံနက္စာစားေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ဂါဇာ၊ ေမ ၁၅ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသတြင္ လူဦးေရ တစ္ဝက္ ႏွင္႔ အထက္အတြက္ ဇြန္လ တြင္ အစာေရစာ မလံုေလာက္မႈျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ပါလက္စတိုင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ က ေမလ ၁၃ ရက္ တြင္ေျပာသည္။ 

 “တစ္ကမၻာလံုးမွာ မြတ္ဆလင္ေတြ ရာမာဒန္ ဥပုတ္လ ကို က်င္းပေနၾကခ်ိန္ မွာ ဂါဇာေဒသ က လူဦးေရ ထက္ဝက္ေက်ာ္က  နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းက ေပးတဲ႔ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီေတြကို မွီခုိိေနရတယ္’’ ဟု UNRWAက ၎၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသ ရွိ ပါလက္စတိုင္းဒုကၡသည္ ၁ သန္းေက်ာ္ အတြက္ အနည္းဆံုးအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ကို ဇြန္လ အတြင္း မေထာက္ပံ႔နုိင္ပါကက၎ဒုကၡသည္ တို႔ အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္စိန္ေခၚမႈျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း UNRWA က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

 

သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ တြင္ UNRWA အေနျဖင္႔ ခန္႔မွန္းခ်က္ ပါလက္စတုိင္းဒုကၡသည္ ၈၀,၀၀၀ အား ေထာက္ပံ႔ခဲ႔ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျဖည္႔စြက္ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ 

 

UNRWA ကမိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ေငြေၾကးအပါအဝင္ ကူညီေထာက္ပံ႔မႈအလံုးစံုအားေထာက္ပံ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္  ပါလက္စတုိင္းႏွင္႔ အစၥေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္း မတုိင္မီ အေမရိကန္ အေနျဖင္႔ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား ကို ေပးသည္႔ ရံပံုေငြအားရပ္ဆုိင္းရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ႔သည္။

 

ေမလ ၁၃ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ Nickolay Mladenov ဦးေဆာင္သည္႔ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သံတမန္အဖြဲ႔ သည္ အေရွ ႔အလယ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္  အီဂ်စ္၊ ဥေရာပသမဂၢ ႏွင္႔ ကာတာ တို႔ ႏွင္႔ အတူ အစၥေရး ႏွင္႔ ပါလက္စတိုင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္  အက်ဳိးေဆာင္မ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တုိက္တြန္းခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)